فکر میکنی راننده ی خوبی هستی !!؟

ثبت نام از شما
حمایت با ما

در جستجوی بهترین راننده های ایران

  • برای پنج نفر برتر :
    • حمایت کامل برای حضور در مسابقات داخلی، در اختیار گذاشتن خودرو و آموزش کامل توسط شخص کوروش محمدخانی
  • راننده برتر :
    • تقبل تمام هزینه های رانندگی در یکی از پیست های بین المللی